Algemene voorwaarden

  1. Facturen zijn constant belastbaar, zonder korting, of uiterlijk voor de vervaldag aangeduid op de factuur.
  2. De betaling dient stipt te geschieden aan het adres van onze firma
  3. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zijn interesten verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum, met een minimum van 50 euro, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
  4. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling ervan.
  5. In geval van betwisting of niet betaling zijn alleen de rechtbanken van Lommel en Hasselt bevoegd.